Long Chips Original 75g x 20 Long Chips Bacon 75g x 20 Long Chips BBQ 75g x 20 Long Chips Cheese and Spring Onion 75g x 20 Long Chips Hot Chili 75g x 20 Long Chips Paprika 75g x 20 Long Chips Sea Salt 75g x 20 Long Chips Sea Salt and Vinegar 75g x 20 Long Chips Wasabi 75g x 20